Statuten

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: De Lindespelers.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.


Doel

Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel: de beoefening van niet beroepsmatig toneel in de ruimste zin; de dramatische expressie en de bevordering van het verschaffen van een beter inzicht daarin.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het scheppen van gelegenheid tot beoefening van niet beroepsmatig toneel;

b. het opvoeren van toneelstukken;

c. het bevorderen van deelname door leden aan die cursussen, die bijdragen aan het onder artikel 2 lid 1 gestelde;

d. het geven van voorlichting en adviezen en het verlenen van bemiddeling daar waar dit voor de vereniging zelf of voor de contacten met gelijkgerichte verenigingen nuttig is.

3. De vereniging beoogt niet het maken van winst.


Lidmaatschap

Artikel 3

1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.

2. Als lid kan iemand worden toegelaten nadat schriftelijk een verzoek daartoe is ingediend bij het bestuur, dat vervolgens over de toelating een besluit neemt.

Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Als leden zijn slechts toelaatbaar de personen die de doelstelling van de vereniging onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken aan de activiteiten van de vereniging.

3. Het bestuur van de vereniging houdt nauwgezet een ledenregister bij.

4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.


Schorsing

Artikel 4

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. De lidmaatschapsverplichtingen blijven onverkort in stand.


Einde lidmaatschap

Artikel 5

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid.

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging;

d. door ontzetting.

2. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een productie, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Zij geschiedt schriftelijk. Het bestuur is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Als de opzegging niet tijdig of niet schriftelijk heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van de productiedatum waarin het lid participeert tenzij het bestuur anders besluit.

b. Het lidmaatschap eindigt na opzegging echter met onmiddellijke ingang:

– als van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het lidmaatschap voortduurt;

– nadat een besluit aan het lid bekend is geworden of medegedeeld waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, tenzij het betreft een wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen;

– nadat het lid een besluit ter kennis is gebracht of gekomen tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of splitsing.

3. a. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. De opzegging geschiedt schriftelijk en met opgave van redenen. Het aan het slot van lid 2.a bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

b. Opzegging door de vereniging kan geschieden met onmiddellijke ingang:

– als het lid bij herhaling zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;

– als het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld;

– als redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap voortduurt.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid bij herhaling in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging alsmede als het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. De ontzetting geschiedt door het bestuur dat de betrokken persoon onverwijld van het besluit schriftelijk, onder opgave van redenen, in kennis stelt.

5. De betrokken persoon kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving tegen het besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap in beroep gaan bij de algemene vergadering. Het besluit van de algemene vergadering tot bevestiging van de opzegging of ontzetting kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

6. Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht krachtens welke oorzaak, blijft de bijdrage die over het desbetreffende jaar verschuldigd was of zou zijn, volledig verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.


Geldmiddelen

Artikel 6

1. a. De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder andere worden gevormd door:

– contributies van leden;

– donaties;

– subsidies;

– sponsorgelden;

– erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen.

b. Nalatenschappen worden door de vereniging slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. De ereleden zijn niet contributie plichtig.

3. Noch een natuurlijke persoon noch een rechtspersoon mag over het vermogen van de vereniging beschikken als ware het zijn of haar eigen vermogen.


Bestuur

Artikel 7

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.

2. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder bestuurslid heeft daarbij één stem en iedere bestuurder moet in de gelegenheid zijn gesteld zijn stem uit te brengen. Een bestuursbesluit kan worden genomen indien ten minste de helft van de bestuurders zijn stem ook daadwerkelijk heeft uitgebracht.

3. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Indien een aantal bestuurders is gedaald beneden het minimum, blijft het bestuur toch bevoegd zolang ten minste twee bestuursleden in functie zijn. Het bestuur is verplicht te bevorderen dat het bestuur zo spoedig mogelijk weer overeenkomstig deze statuten is samengesteld.

4. De bestuurders worden op voorstel van het bestuur, of op voorstel van ten minste vijf leden, door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd voor de periode van drie jaar met de mogelijkheid direct te herbenoemen (zonder maximum).

5. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd. Aanvaarding van het bestuurslidmaatschap houdt tevens aanvaarding van het lidmaatschap in.

6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden der geldig uitgebrachte stemmen.

7. De bestuurders zijn bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

8. Jaarlijks treedt ten minste één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het aftredende lid is terstond herkiesbaar.

9. Het bestuurslidmaatschap eindigt naast de in de hiervoor genoemde gevallen automatisch:

a. door overlijden;

b. doordat het bestuurslid failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of anderszins krachtens rechterlijke uitspraak het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

c. doordat het bestuurslid ophoudt lid van de vereniging te zijn;

d. door ontslag te verlenen door de rechter in de gevallen en op de wijze door de wet bepaald.

10. Het bestuur is slechts na goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van de goedkeuring kan door de vereniging tegen derden beroep worden gedaan.

11. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor het aangaan van geldleningen en het huren of verhuren van registergoederen. Op het ontbreken van de goedkeuring kan door de vereniging tegen derden geen beroep worden gedaan.


Vertegenwoordiging

Artikel 8

1. Tenminste twee bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen, ongeacht hun functie. Tenminste twee bestuursleden kunnen gezamenlijk volmacht verlenen aan een natuurlijke of rechtspersoon om de vereniging te vertegenwoordigen.

2. Aan de penningmeester kan door het bestuur beperkte of algehele volmacht worden gegeven voor zover het de uitoefening van diens taak betreft.

3. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan het bepaalde in de lid 8 van het vorige artikel.


Boekjaar/verenigingsjaar en jaarstukken

Artikel 9

Het boekjaar casu quo verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.


Jaarvergadering, kascommissie, e.d.

Artikel 10

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken hierna tezamen te noemen: “jaarstukken”. De jaarstukken worden ondertekend door twee van de bestuurders; ontbreekt de ondertekening, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

3. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevens van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

4. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

5. De algemene vergadering stelt de jaarstukken vast. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarstukken aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende verenigingsjaar gevoerde beleid, voorzover van dat beleid uit de jaarstukken blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.


Algemene vergadering

Artikel 11

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. Aan het vereiste van schriftelijkheid wordt voldaan indien de oproep elektronisch is vastgelegd.

2. Behalve de in artikel 10 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, alsmede zo dikwijls dat schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.


Besluitvorming

Artikel 12

1. Alleen niet geschorste leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Zij hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Niemand kan echter voor meer dan één ander lid als gevolmachtigde optreden. Een geschorst lid heeft alleen toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing behandeld wordt en is slechts bevoegd daarover het woord te voeren.

2. Een eenstemmig schriftelijk genomen besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in de notulen, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en met instemming van de vergadering.

4. Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Indien bij verkiezing tussen personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen wordt, zo nodig na een tussenstemming, een tweede stemming gehouden tussen de twee personen. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

5. Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn geen geldige stemmen. Degenen die blanco of ongeldig stemmen tellen slechts mee om het quorum vast te stellen.

6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.


Leiding, notulen

Artikel 13

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen opgemaakt die in de volgende algemene vergadering worden geagendeerd.


Statutenwijziging

Artikel 14

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar ten minste twee derden van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal stemmen.

4. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, ten minste vijf dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee derden van de stemmen. Is niet twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier, doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.


Artikel 15

Het in artikel 14 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.


Artikel 16

1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de notariële akte is ieder bestuurslid bevoegd. Voorts kan de algemene vergadering één of meer personen machtigen tot het doen verlijden van de notariële akte.

2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel waar de vereniging haar zetel heeft.


Ontbinding en vereffening

Artikel 17

1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee derden van het aantal stemmen. in een vergadering waarin ten minste drie vierden van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Voorts wordt de vereniging ontbonden in de overige in de wet (artikel 2:19 BW) genoemde gevallen. Het in de artikelen 15 en 16 van deze statuten bepaalde is verder van overeenkomstige toepassing.

2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: in liquidatie.

5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening.


Huishoudelijk reglement

Artikel 18

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

3. Het bepaalde in de artikelen 15 en 16 is van overeenkomstige toepassing.


Slotbepaling

Artikel 19

In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist het bestuur.