Gedragscode

Leden van De Lindespelers zijn 16 jaar of ouder. De vereniging organiseert daarnaast activiteiten voor jongeren tot 18 jaar in de vorm van een Jeugdtheaterlab (JTL).

De activiteiten worden begeleid door verenigingsleden en/of mensen die daarvoor door het Bestuur worden aangesteld.

Binnen De Lindespelers hanteren wij onderstaande gedragscode. De gedragscode bestaat uit regels die zorgen voor een open, transparante en veilige omgeving voor leden en medewerkers. Daarnaast leggen we uit wat we verstaan onder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en de sancties die daarop staan.

Als toneelvereniging De Lindespelers streven we naar een positieve en open sfeer waarbinnen iedereen elkaar met respect behandelt, zich houdt aan de reglementen en met plezier amateurkunst kan beoefenen. Om dit te bereiken en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, is deze gedragscode opgesteld.

Elk lid van De Lindespelers – of medewerker die anderszins bijdraagt aan onze activiteiten – draagt, door zich te houden zich te houden aan de gedragsregels in deze code, bij aan het waarborgen van een veilige omgeving.

Algemene gedragsregels die gelden voor alle leden, vrijwilligers en betaalde krachten

Wanneer je bij ons meedoet, vragen wij je deze gedragscode te onderschrijven.


Daarmee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

• We gaan binnen de vereniging met respect met elkaar om. Wij discrimineren niet, sluiten niemand uit en pesten heeft geen plaats in onze vereniging. Wij zeggen er iets van als we dit soort gedrag zien of horen.

• We behandelen iedereen gelijk: niemand wordt voorgetrokken door bijvoorbeeld regisseurs, Bestuursleden of anderen die beslissingen kunnen nemen over onze leden.

• Wanneer we over vertrouwelijke informatie van leden beschikken, gaan we hier zorgvuldig mee om.

• Indien we binnen de organisatie zaken signaleren die in onze ogen niet passen in het kader van integer handelen, stellen we direct het Bestuur en/of de vertrouwenspersoon hiervan op de hoogte.

• We zijn niet onder invloed van drugs en/of alcohol tijdens de uitvoering van onze activiteiten.

• We nemen alleen giften, geschenken of andere beloningen van derden aan als het Bestuur daarvoor toestemming heeft gegeven.

• We verlenen alleen namens De Lindespelers medewerking aan opnamen, tv-interviews, dag- en weekbladen, e.d. als het Bestuur daarvoor toestemming heeft gegeven.

• We gaan netjes om met de verenigingseigendommen en -omgeving. Denk aan het respecteren van ieders eigendommen, het netjes achterlaten van de ruimte, het opruimen van materialen en het opruimen van afval.

• We zijn allen verantwoordelijk voor een goede invulling van deze gedragscode. Het Bestuur is belast met toezicht en naleving van de gedragscode. Bij het niet naleven van de gedragscode wordt door het Bestuur bezien welke actie noodzakelijk of wenselijk is (sancties, juridische acties e.d.). Mogelijke sancties zijn geregeld in de Statuten. Deze gedragscode is voor alle leden altijd in te zien, bijvoorbeeld op de website, teneinde deze gedragscode na te kunnen leven.

• Klachten/meldingen: wanneer we een klacht/melding hebben wegens ongewenste omgangsvormen, wenden we ons tot het Bestuur of de vertrouwenspersoon.

• Wijzigingen: het Bestuur kan de gedragscode eenzijdig wijzigen en dient leden en vrijwilligers hierover te informeren zodra deze van kracht zijn.


Aanvullende gedragsregels wanneer er gewerkt wordt met of voor minderjarigen:

1. Wij zorgen voor een veilige omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich gerespecteerd voelt.

2. Wij onthouden ons ervan de minderjarige te bejegenen op een wijze die hem/haar in zijn waardigheid aantast en wij zeggen er iets van als andere leden een dergelijke

bejegening tonen.

3. Wij dringen niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is,.

4. Wij onthouden ons van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige.

5. Wij raken de minderjarige niet op zodanige wijze dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard wordt ervaren.

6. Wij zien erop toe dat er geen seksueel geladen of kleinerend/beledigende opmerkingen over het lichaam van jongeren gemaakt worden.

7. Wij gaan tijdens repetities en andere activiteiten terughoudend en met respect om met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer. We

streven ernaar om nooit een volwassene alleen met een jongere tijdens de activiteiten van de vereniging te laten zijn. We hanteren daarbij hetvier-ogenprincipe.

8. Wij hebben de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en zien er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

9. Indien wij gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, zijn we verplicht hiervan melding te maken bij het Bestuur of de vertrouwenspersoon.

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van ons allen om in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het Bestuur of de vertrouwenspersoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid:                                           

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een procedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het Bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, worden altijd bij

politie/justitie gemeld.

Kleding, kostuums, apparatuur en andere goederen

·Met toneelkleding en rekwisieten van De Lindespelers wordt zorgvuldig omgegaan.

Apparatuur die eigendom is van, of wordt gehuurd door onze vereniging, blijft te allen tijde op de locatie(s) die daartoe door het Bestuur is (zijn) aangewezen.

Fysieke aanraking binnen de activiteiten van onze toneelvereniging

Wij zijn ons ervan bewust dat de activiteiten binnen De Lindespelers vragen om fysiek contact (bijv. tijdens repetities). Wij zorgen ervoor dat het contact functioneel is en dat wij direct het fysieke contact onderbreken/stoppen als de ander afstand neemt of op andere wijze te kennen geeft de aanraking als niet-plezierig te ervaren. Wij respecteren ieders persoonlijke ruimte. Activiteiten zoals repetities die plaatsvinden tussen twee mensen (regisseur speler/speelster vinden altijd plaats op een plek waar anderen mee kunnen kijken (vier-ogenprincipe).

Deze gedragscode is vastgesteld door het Bestuur van de toneelvereniging De Lindespelers te Nuenen ter vergadering van 17 januari 2024


Ervaar je (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook binnen de vereniging?

Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van de vereniging. Dat is geen lid van het Bestuur.

Op dit moment is dat Karien.